Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic

เปรียบเทียบกันชัด ๆ กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Nic และ Freebase แตกต่างกันอย่างไรเปรียบเทียบกันชัด ๆ กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Nic และ Freebase แตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบุันนั้นอย่างที่เรไาด้รู้กันว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความหลากหลายอย่างมากในการเลือกการใช้งาน ซึ่งจะมี 2 แบบที่เรานั้นใช้กันนั้นคือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ free base ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นก็มีควาแตกต่างกันในการใช้งาน และ ไม่สามารถที่จะใช้งานด้วยกันดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจในเรื่องของ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นว่าระหว่าง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic และ น้ำยาบุหรีี่ไฟฟ้าแบบ freebase นั้นแตกต่างกันอย่างไรกันบ้าง  น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic  น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic หรือ ที่เราเรียกว่า Saltt Nic

Lifestyle