Day: August 22, 2021

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ

ข้อแนะนำคอนกรีตความร้อนต่ำ VS คอนกรีตหดตัวต่ำข้อแนะนำคอนกรีตความร้อนต่ำ VS คอนกรีตหดตัวต่ำ

หากคุณกำลังงุนงงว่าระหว่างคอนกรีตความร้อนต่ำ และคอนกรีตหดตัวต่ำว่าทั้งสองชนิดนี้ต่างกันอย่างไร และเหมาะกับการใช้งานแบบไหน คุณต้องห้ามพลาดบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เรามีข้อแนะนำเกี่ยวกับคอนกรีตความร้อนต่ำ และคอนกรีตหดตัวต่ำมาฝากกัน ข้อแนะนำคอนกรีตความร้อนต่ำ VS คอนกรีตหดตัวต่ำ ข้อแนะนำคอนกรีตความร้อนต่ำ : หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการจี้เขย่าคอนกรีตอย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ลดปัญหาในเรื่องของ การแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว  และ ทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์ 

Lifestyle